Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (RODO)

Administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową perspektywa-gpp.pl jest Katarzyna Bogucka, prowadząca działalność pod nazwą Gabinet Pomocy Psychologicznej PERSPEKTYWA Katarzyna Bogucka, mającą siedzibę pod adresem ul. Ceglarska 27/8, 30-362 Kraków. Możesz skontaktować się z Katarzyną Bogucką w sprawie ochrony Twoich danych, pisząc na adres katarzyna.bogucka.kr@gmail.com.

Katarzyna Bogucka, prowadząca działalność pod nazwą Gabinet Pomocy Psychologicznej PERSPEKTYWA Katarzyna Bogucka, jest administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem ww. strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, np. w związku z prowadzoną korespondencją elektroniczną bądź poprzez formularze znajdujące się na stronie internetowej,
 • w pozostałych prawnie uzasadnionych wypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawnych oraz przez okres prawem przewidziany.

Administrator danych zbiera tylko te informacje i dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia określonego daną sytuacją celu, np. w celu zaoferowania odpowiednich usług, pobrania danych od osób zainteresowanych czy też realizacji oferowanych usług. Dla tych celów mogą być zbierane i przetwarzane dane identyfikacyjne uzasadnione rodzajem wykonywanej usługi, (np. adres email, numer telefonu, dane zawarte w umowie, w oświadczeniu).

Informacja dla odwiedzających stronę perspektywa-gpp.pl

Ta informacja opisuje podstawowe zasady zarządzania stroną perspektywa-gpp.pl w odniesieniu do danych osobowych użytkowników. Zasady te mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy odwiedzasz nasze strony bez rejestracji lub wprowadzania swoich danych w formularzach dostępnych na stronie. Poprzez odwiedzanie naszych stron akceptujesz zasady ich użytkowania opisane poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami prosimy Cię, abyś nie korzystał z treści i usług dostępnych na naszych stronach.

Jakiego rodzaju dane zbieramy podczas przeglądania stron?

W czasie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, systemy informatyczne obsługujące działanie stron uzyskują dane potrzebne do ich normalnego działania. To informacje, które gromadzone są bez przypisania ich do konkretnych osób, jednak poprzez ich charakter mogłyby posłużyć do zidentyfikowania użytkowników po przetworzeniu tych danych i porównaniu z danymi innych odwiedzających. Do tej kategorii danych można zaliczyć np. adresy IP, nazwy komputerów stosowane przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) do żądanych zasobów, godziny wydawania poleceń, metoda zastosowana przy zgłaszaniu żądania serwerowi sieciowemu, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi udzielonej przez serwer sieciowy (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika. Strona perspektywa-gpp.pl używa tych danych wyłącznie do przetwarzania anonimowych danych statystycznych o użyciu stron internetowych w celu kontroli ich prawidłowego działania. Dane te mogą być użyte do ustalenia odpowiedzialności za popełnienie przestępstw. Z wyjątkiem tego przypadku dane pozostaną w naszych systemach informatycznych przez okres, który zwykle nie przekracza 14 miesięcy.

Komu udostępniamy informacje dotyczące przeglądania stron?

Dane uzyskane podczas odwiedzania strony internetowej perspektywa-gpp.pl mogą być udostępnione firmom, które świadczą usługi informatyczne i przetwarzania danych na rzecz perspektywa-gpp.pl (jak to jest w przypadku hostingu powierzonego podmiotom zewnętrznym). Podmioty takie posiadają status podmiotów przetwarzających dane. Dane osobowe mogą być udostępnione i przetwarzane przez pracowników Gabinetu Pomocy Psychologicznej PERSPEKTYWA Katarzyna Bogucka, których upoważniono do przetwarzania danych, w stopniu i w sposób, jaki jest konieczny dla wypełniania ich obowiązków. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane władzom publicznym i organom ścigania w przypadku skierowania odpowiedniego żądania popartego przepisami prawa. Żadne dane nawigacyjne nie są ujawniane w jakimkolwiek przypadku. Możesz poprosić o listę podmiotów przetwarzających dane, pisząc na adres katarzyna.bogucka.kr@gmail.com.

Przesłanie e-maila z inicjatywy użytkownika

Kiedy z własnej inicjatywy prześlesz e-mail na jeden z adresów wskazanych na naszej stronie, uzyskamy Twój adres oraz inne dane zawarte w treści wiadomości lub jej załącznikach. Adresy e-mail wskazane na naszych stronach oraz inne adresy e-mail nie są prywatne z założenia i to nawet wówczas, gdy mają w swojej nazwie imię i nazwisko osoby, która ich używa. Należą one do przedsiębiorstwa i ich podstawowym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail katarzyna.bogucka.kr@gmail.com wskazany na naszych stronach potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś warunki używania wskazane w niniejszej polityce.

Wypełnianie formularzy na stronach internetowych

Kiedy wchodzisz na stronę perspektywa-gpp.pl i decydujesz się na używanie interaktywnych usług (udział w warsztatach, kampaniach itp.), możesz zostać poproszony o wypełnienie formularzy i podanie pewnych danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci zrozumieć, jak będziemy przetwarzać dane, które nam udostępnisz.

Sposób i cel przetwarzania danych osobowych

Aby otrzymać dostęp do niektórych usług i treści dostępnych na naszych stronach internetowych, możesz zostać poproszony o dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail itp. Nigdy nie będziemy Cię prosić o podanie danych wrażliwych (takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne i filozoficzne, wierzenia religijne, stan Twojego zdrowia, Twoje życie seksualne itp.) ani o jakiekolwiek dane o sprawach sądowych (dane dot. kartoteki kryminalnej lub statusu podejrzanego o popełnienie przestępstw). Dane są przetwarzane za pomocą narzędzi informatycznych i telemetrycznych, a także ich wydruków, przy poszanowaniu przepisów prawa służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności, a także poprawności, aktualności i adekwatności danych do celów przetwarzania. Możesz pomóc nam zapewnić, aby Twoje dane były poprawne, informując nas o ich zmianach na adres katarzyna.bogucka.kr@gmail.com. Dane, które nam przekazujesz, będą przetwarzane przez pracowników wyraźnie upoważnionych przez administratora danych osobowych i/lub podmiot przetwarzający stosownie do treści ich upoważnienia. Upoważnieni pracownicy oraz ich przełożeni mogą dokonywać operacji polegających na używaniu, przetwarzaniu, porównywaniu oraz innych operacjach, w tym w procesach automatycznych. Mogą to robić tylko, jeżeli mają wyraźne upoważnienie do takich działań. Wykorzystujemy dane, które nam powierzasz tylko w celach ściśle związanych z usługami, które zamawiasz i wykorzystujesz. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do innych celów niż zamawiane usługi, to przed ich wykorzystaniem poprosimy Cię o dodatkową zgodę.

Każdy proces przetwarzania Twoich danych jest możliwy tylko, jeżeli istnieje odpowiednia podstawa prawna. Mogą nią być m.in. Twoja zgoda, konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy, nasz uzasadniony interes lub ciążący na nas obowiązek prawny. Ponadto powinniśmy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne dla danego celu. Poniżej przedstawiamy listę usług, które mogą być dostępne na naszych stronach, w związku z którymi możemy poprosić Cię o podanie swoich danych osobowych. Dla każdej z usług wskazujemy odpowiedni dla niej cel przetwarzania danych.

Udział w warsztatach i wydarzeniach:

Jeśli otrzymamy Twoją zgodę, będziemy przetwarzać dane służące umożliwieniu Twojego udziału w szczególnych wydarzeniach. W odniesieniu do każdego warsztatu / wydarzenia itp. przedstawimy Ci informacje opisujące, jak będziemy przetwarzać dane potrzebne do Twojego udziału, podstawach prawnych przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz pozostałych informacjach wymaganych przez art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679.

Przesłanie kandydatury na stanowisko pracy:

Jeśli z własnej inicjatywy prześlesz swoje zgłoszenie albo odpowiesz na ogłoszenie o rekrutacji, będziemy używać Twoich danych do czynności niezbędnych do wyboru pracowników i przeprowadzenia rekrutacji. Po wypełnieniu przez Ciebie formularza i przesłaniu go do nas przedstawimy Ci szczegółową informację na temat zbierania danych w tym procesie. Po 48 miesiącach od wysłania zgłoszenia usuniemy Twoje CV.

Obsługa klienta:

Katarzyna Bogucka, prowadząca działalność pod nazwą Gabinet Pomocy Psychologicznej PERSPEKTYWA Katarzyna Bogucka, oferuje Ci wsparcie – zazwyczaj w postaci wsparcia e-mail – w celu pomocy klientom przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z usług. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o informacje o Twoich danych osobowych, aby udzielić Ci informacji o usługach, a także w celu rozpatrywania reklamacji itp.

Prośby o informacje lub kontakt (na przykład prośby o informację o usługach, prośby o kontakt w innych sprawach, itp.):

Dane, które przekazujesz nam, będą użyte tylko po to, aby przesłać Ci to, o co prosisz. Po wykonaniu Twojej prośby dane zostaną usunięte.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres katarzyna.bogucka.kr@gmail.com, będziemy przetwarzać Twoje dane w innych, opisanych poniżej celach:

Zgoda na przetwarzanie

We wszystkich przypadkach, w których Twoja zgoda jest konieczna do przetwarzania danych, poprosimy Cię odrębnie o udzielenie dobrowolnej i jednoznacznej zgody.

Przekazywanie i ujawnianie danych

Katarzyna Bogucka, prowadząca działalność pod nazwą Gabinet Pomocy Psychologicznej PERSPEKTYWA Katarzyna Bogucka, przekazuje Twoje dane osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne i celowe do osiągnięcia celów przetwarzania związanych z wybranymi przez Ciebie usługami oraz po uprzednim poinformowaniu Cię lub uzyskaniu zgody, jeżeli jest ona wymagana. Dane zbierane dla poszczególnych usług są zazwyczaj przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmioty, które posiadają prawo dostępu do Twoich danych na podstawie przepisów prawa (takie jak odpowiedni służby lub organy ścigania);
 • podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych i usługami informatycznymi (np. hostingiem, wprowadzaniem danych, zarządzaniem i utrzymaniem sprzętu oraz usługami informatycznymi, e-mail marketingiem, zarządzaniem terminalami płatniczymi itp.).

Ponadto pewne usługi dostarczane przez nasze strony mogą wymagać przekazywania danych innym kategoriom podmiotów, takim jak:

 • oferty pracy: firmy zajmujące się rekrutacją i wyborem pracowników w celu pomocy administratorowi danych osobowych w ocenie zgłoszeń i kandydatów.

Katarzyna Bogucka, prowadząca działalność pod nazwą Gabinet Pomocy Psychologicznej PERSPEKTYWA Katarzyna Bogucka, co do zasady nie ujawnia Twoich danych. Pewne usługi świadczone przez nasze strony pozwalają Ci na ujawnienie Twoich danych innym użytkownikom i usługom w sieci. Jest to jednak Twój wolny wybór, a ujawnianie danych uzależnione jest od Twojej woli i aktywnego działania. W pewnych określonych przypadkach możemy poprosić Cię o przekazanie nam danych osobowych, aby umożliwić Ci udział w warsztatach, wydarzeniach i inicjatywach o szczególnym lub czasowym charakterze, które ze swojej istoty wymagają przekazywania i ujawniania danych. W takich przypadkach poprosimy Cię o wyraźną zgodę.

Prawa podmiotu danych

W każdej chwili możesz użyć uprawnień, które gwarantuje Ci prawo. Pisząc na adres katarzyna.bogucka.kr@gmail.com, możesz wykonać następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

Masz prawo otrzymać od administratora danych informację o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli są przetwarzane możesz zażądać kopii tych danych.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania nieścisłości w Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Przy uwzględnieniu celu przetwarzania danych osobowych, masz również prawo do uzupełnienia swoich danych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych przez administratora bez zbędnej zwłoki, jeżeli istnieje jedna z następujących przesłanek:

 • wycofałeś określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli istnieje jedna z poniższych przesłanek:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych, ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami administratora.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu, którego podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, jeżeli: (a) podstawą prawną przetwarzania jest umowa i (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli jest to konieczne, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu uzyskania praw, które przyznaje Ci Rozporządzenie UE 2016/679.

Przekazywanie danych osobowych do krajów poza Unią Europejską

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych stron internetowych mogą zostać przesłane poza obszar Unii Europejskiej (zwłaszcza do USA) w celu np. przechowywania ich na serwerze dostawcy usług CRM (zarządzania relacji z klientami). Dane zostaną przesłane po uprzednim zapewnieniu przestrzegania przez dostawców usług Standardowych Klauzul Umownych lub po wcześniejszym zapewnieniu, że dostawcy usług są certyfikowani Tarczą Prywatności (wyraźnie wskazani jako podmioty przetwarzające dane).

W związku z korzystaniem przez administratora z usług firmy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (w szczególności do USA), w których mogą być zlokalizowane serwery firmy Google, na których mogą być przechowywane dane osobowe. Firma Google stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez m.in. stosowanie mechanizmów zgodności z RODO.

Lista podmiotów przetwarzających dane zostanie Ci udostępniona, jeśli poprosisz o to, pisząc na adres katarzyna.bogucka.kr@gmail.com.

Polityka plików „cookies”

W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach firmy, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org.

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies”, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:

 • cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny;
 • cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji;
 • cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie; analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google; dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego.

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju technologicznego oraz rozwoju strony.